Brokerstwo usług szkoleniowych

Kto może skorzystać z brokerstwa usług szkoleniowych?

Usługa kierowana jest zarówno dla korporacji, urzędów jak dla firm z sektora MŚP, które chcą zakupić z rynku dobre jakościowo i efektywne biznesowo działania szkoleniowo-rozwojowe.

Usługi brokera usług szkoleniowych będą szczególnie wartościowe dla organizacji, które nie posiadają struktur HR lub ich zasoby HR są ograniczone, ponieważ broker weźmie na siebie obowiązki związane z całą organizacją szkoleń. 

Co obejmuje taka usługa?

Usługa brokerstwa obejmuje:

 • reselekcję firm szkoleniowych,
 • zbieranie ofert
 • negocjacje warunków współpracy,
 • zarządzanie projektem.

Klienci korzystający z usług brokera osiągają korzyści, takie jak oszczędność czasu, wygoda i kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu szkoleniowo-rozwojowego.

Jak wygląda współpraca?

Pierwszy krok, który podejmujemy przy rozpoczęciu współpracy to poznanie potrzeb organizacji i dopasowanie usługi. Kluczowa dla nas jest efektywność proponowanych rozwiązań i zadowolenie klienta.

W ramach usługi brokerskiej proponujemy trzy różne warianty:

Wariant BASIC

 • Przygotowanie specyfikacji potrzeby szkoleniowej przez Klienta. W specyfikacji znajdują się informacje dotyczące min. merytoryki, logistyki oraz budżetu szkolenia.
 • Przygotowanie zapytania ofertowego - w oparciu o specyfikację potrzeby szkoleniowej Klienta
 • Preselekcja firm szkoleniowych wg kryteriów Klienta - w oparciu o specyfikację potrzeb szkoleniowych otrzymanych od Klienta dokonujemy preselekcji firm szkoleniowych specjalizujących się pożądanej przez Klienta tematyce szkolenia
 • Zbieranie ofert szkoleniowych z rynku. Przeprowadzenie konkursu ofert. Partner czuwa nad procesem konkursowym kontrolując terminy spływu ofert, terminy podjęcia decyzji, wyboru firm do ostatecznych negocjacji.
 • Weryfikacja referencji trenerów/ firm szkoleniowych - na życzenie Klienta Partner sprawdza referencje firm szkoleniowych i trenerów dedykowanych do szkolenia.
 • Negocjowanie optymalnych warunków współpracy z dostawcami szkoleń w imieniu Klienta
 • Ocena i wybór optymalnych trzech ofert szkoleniowych
 • Rekomendowanie najlepszego rozwiązania dla Klienta. Przedstawienie Klientowi Raportu z konkursu ofert, zawierającego ich zbiorczą analizę porównawczą
 • Na podstawie raportu Klient może podjąć decyzję o zaproszeniu do negocjacji wybranych dostawców.
 • Zarządzanie projektem na bazie naszych narzędzi dostosowanych do potrzeb i standardu pracy Klienta:
 • Specyfikacja potrzeby szkoleniowej klienta
 • Zapytanie ofertowe
 • Narzędzie oceny ofert (standard zbieranych informacji, ustalenie kryteriów i sposobu oceny ofert)

Wariant OPTIMUM

 • Wszystko co w Wariancie BASIC +
 • Doprecyzowanie potrzeby zawartej w specyfikacji potrzeb szkoleniowych Klienta
 • Możliwość zorganizowania samplingu (próbki szkolenia) dla kluczowych projektów
 • Weryfikacja programu i materiałów szkoleniowych pod kątem zgodności z ofertą oraz potrzebą merytoryczną Klienta
 • Obsługa merytoryczna szkoleń (monitorowanie prawidłowości przebiegu realizacji szkoleń, podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych)
 • Obsługa logistyczna szkoleń (przygotowania szkoleń dla pracowników począwszy od potwierdzenie szkolenia z dostawcą, przygotowanie listy uczestników szkolenia, Informowanie o szkoleniu, terminie, miejscu szkolenia itp.)
 • Zarządzanie projektem na bazie naszych narzędzi dostosowanych do potrzeb i standardu pracy Klienta:
 • Wywiady ustrukturyzowane z działem HR nt. potrzeby rozwojowej uczestników
 • Wzór komunikacji z uczestnikami szkolenia
 • Wzór programu szkoleniowego
 • Listy uczestników szkolenia
 • Ankiety ewaluacyjne

Wariant MAXIMUM

 • Wszystko co w Wariancie OPTIMUM +
 • Identyfikacja i analiza potrzeby rozwojowej zgodnie z modelem HPI (tutaj badane są wszystkie istotne przyczyny niewystarczającej efektywności pracy pracowników)
 • Wsparcie w przebiegu wdrożenia rozwijanych kompetencji (spotkanie z przełożonymi uczestników szkolenia - wsparcie w zakresie planowania, przeprowadzania i oceny przebiegu wdrożenia)
 • Podsumowanie przebiegu i oceny procesu szkolenia - raport poszkoleniowy
 • Organizacja szkolenia poza siedzibą pracodawcy
 • Zarządzanie projektem na bazie naszych narzędzi dostosowanych do potrzeb i standardu pracy Klienta:
 • Wywiady ustrukturyzowane z przełożonymi oraz samymi uczestnikami szkolenia, działem HR wg modelu efektywności HPI
 • Raport poszkoleniowy

W zależności od potrzeb możliwe jest również wsparcie w zakresie:

 • opracowania z klientem standardu realizacji projektów szkoleniowych (opracowanie wymagań, kluczowych etapów, opracowanie narzędzi wspierających realizację usług w tym jej raportowanie)
 • standardu ewaluacji projektów szkoleniowych:
 • opracowania narzędzi do oceny reakcji uczestnika na szkolenie oraz sposobu postępowania z narzędziem i wynikami ocen
 • opracowania narzędzi do oceny kompetencji (wiedza/umiejętności/postawy) rozwijanych podczas szkolenia oraz sposobu postepowania z narzędziem i wynikami ocen
 • opracowania narzędzi do oceny zmiany sposobu działania (zachowania) pracownika po szkoleniu oraz sposobu postepowania z narzędziem i wynikami ocen
 • określenia źródeł zbierania informacji o poszkoleniowych rezultatach biznesowych (w uzasadnionych projektach szkoleniowych)
 • standardu wdrożenia nowych kompetencji na stanowisku pracy:
 • opracowanie narzędzi do planowania i monitorowania wdrożenia dla przełożonego i uczestnika szkolenia
 • opracowanie standardu dla przełożonego do pracy z uczestnikami szkoleń (podwładnymi) - jak kontraktować zmiany, jak monitorować i motywować do wdrożenia etc.)
 • przygotowanie przełożonych oraz uczestników do procesu wdrożenia, wsparcie konsultacyjno-coachingowe w trakcie procesu